Views: 5

Kontaktinformācija saziņai ar Pārzini
Portāla koksne.org  kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: info@koksne.org.
Adrese: Īslīces iela 1-18, LV-1058, Rīga,
Tālrunis: +371-64292849

Kas apstrādās jūsu personas datus – Pārzinis

Ekoloģiskā arhitektūras biedrība, vienotais reģistrācijas Nr. 40008316445, juridiskā adrese: Īslīces iela 1-18, Rīga, Latvija, LV-1058;

 • EAB nosaka personas datu apstrādes mērķus un apstrādes līdzekļus, piemēram, grupas mēroga zīmolvedības, tirgvedības, finanšu, personāla u.c. administratīviem un uzņēmējdarbības, preču, pakalpojumu, klientu, piegādātāju un sadarbības partneru attiecību pārvaldības nodrošināšanai.

Ekoloģiskā arhitektūras biedrība apstrādā personas datus šādiem mērķiem:

1.    Pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai veikalā klātienē un EAB uzturētajās tīmekļa vietnēs:

www.koksne.org, ar nolūku  identificēt klientu, apkalpot klientu,  noslēgt pirkuma līgumu, distances līgumu,  piegādāt preci un administrēt norēķinus. Minētā nolūka ietvaros Mēs varam sazināties ar Jums, izmantojot Jūsu sniegto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi, kā arī izmantojot sms paziņojumus no servisa un lai saņemtu Jūsu novērtējumu par saņemto pakalpojumu, efektivitātes uzlabošanai).

Šo datu apstrādes tiesiskais pamats: Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Regula) Regulas 6.panta 1.punkta b) punkts: apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas, Regulas 1.panta f) punkts – uzņēmuma leģitīmās intereses – pakalpojuma uzlabošana; kā arī Regulas 6.panta 1.daļas c) punkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu – uzņemto saistību izpilde un grāmatvedības kārtošana, atbilstoši Latvijas Republikas Likumam par grāmatvedību, Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam, MK noteikumiem nr.585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, Civilprocesa likums u.c. Grāmatvedības uzskaites dati tiek glabāti 5 gadus, vai saistību neizpildes gadījumā līdz 10 gadiem.

2.    Garantijas un pēc garantijas servisa nodrošināšanai, nolūkā nodrošināt garantijas servisu tirgotajai tehnikai, kā arī  un citu vadošo kokapstrādes ražotāju kompāniju produktiem, kas ietver servisa pakalpojumus:

–    Kokapstrādes tehnikas garantijas un pēc garantijas remontu, kokapstrādes tehnikas profilaktisko apkopi, problēmu risināšanu  Servisa centrā, izbraukumus pie klientiem, Servisa līgumu Tehnikas apkalpošanas līgumu apkalpošanu un IT palīdzības dienesta pakalpojumu sniegšanu iegādātajai programmatūrai, datortīklu projektēšanu un izveidi.
–    vienotas uzņēmuma Servisa vadības sistēmas (SVS) kārtošanu, lai fiksētu visus ar Servisu saistītus notikumus, kas ļauj klientam, iepazīties ar remontā veikto darbu veidu, apjomu un norises gaitu, kā arī iegūt atskaites par sniegtajiem pakalpojumiem un ierīces remonta procesu norises vēsturi.
Šo datu apstrādes tiesiskais pamats ir: Regulas 6.panta 1.punkta b) punkts: apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas, kā arī Regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu – Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 16.pants. Servisa aktu un Servisa remonta izpildes Risinājuma apraksts glabājas 2 gadus, bet kokapstrādes ierīces Vispārējā ierīces pieņemšanas akts un skanēti pavaddokumenti glabājas 5 gadus, Servisa sadarbības līgumi un Tehniskās apkalpošanas līgumi ar juridiskām personām – 10 gadi mūsu leģitīmo interešu nodrošināšanai un dati SVS sistēmā glabājas 5 gadi.

3.    Finanšu, grāmatvedības un personāla uzskaitei – ar nolūku grāmatvedības uzskaite, resursu plānošana, sniegto pakalpojumu uzskaite, apmaksa, nodokļu, parādsaistību administrēšana; saņemto preču/pakalpojumu uzskaite, apmaksa; darba attiecību ar darbiniekiem nepieciešamās informācijas uzskaite, darba samaksas uzskaite; norēķinu ar uzņēmumu uzskaite.
šo datu apstrādes tiesiskais pamats: Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Regula) 6.panta 1.daļas c) punkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu – uzņemto saistību izpilde un grāmatvedības kārtošana, atbilstoši Latvijas Republikas Likumam par grāmatvedību, Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumam, MK noteikumiem nr.585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, Darba likums, nodokļu un citu valsts noteikto obligāti veicamo iemaksu regulējošie tiesību akti (VSAOI, IIN), Civilprocesa likums (ieturējumi). Grāmatvedības uzskaites dati tiek glabāti 5 gadus, vai saistību neizpildes gadījumā līdz 10 gadiem.

4.    Administratīvo un juridisko lietu administrēšanai, lietvedības kārtošanai, ar nolūku ienākošās un izejošās korespondences kārtošana, dokumentu uzskaite un administrēšana, lai noslēgtu vai izpildītu ar Jums noslēgtu līgumu, izpildītu Mums uzliktus juridiskus pienākumus, kā arī gadījumos kad šādas darbības nepieciešamas Mūsu vai trešo personu leģitīmo interešu ievērošanai.
šo datu apstrādes tiesiskais pamats: Regulas 6.panta 1.daļas c) punkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Capital grupas uzņēmumu attiecināmu juridisku pienākumu, kas noteikts ārējos tiesību aktos – Komerclikumā, Civillikumā, Informācijas sabiedrību pakalpojumu likums un citos ārējos tiesību aktos; uzņemto saistību izpildei. Dati tiek glabāti līdz 10 gadiem.

5.    Personāla administrēšanai, ar nolūku Ekoloģiskās arhitektūras biedrības darbinieku personāla attīstības vadība, motivācijas sistēmas un atalgojuma vadība, personāla profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas un sertifikācijas vadība, personāla atlase,  darba tiesisko attiecību administrēšana, trauksmes cēlāju lietvedības kārtošana, labvēlīgas, lojālas komandas un pozitīva mikroklimata veidošana kolektīvā.
šo datu apstrādes tiesiskais pamats: Regulas 6.panta 1.daļas c) punkts: lai izpildītu uz Pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, kas noteikts ārējos tiesību aktos –  Darba likums, Likums par Grāmatvedību un speciāliem pamatkomercdarbības nozares ārējiem tiesību aktiem, kā arī Regulas 6.panta 1.daļas a) punkts: datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem. Dati tiek glabāti no 1 līdz 75 gadiem, ievērojot tiesību aktos noteikto glabāšanas termiņu.
Personāla atlases dokumenti bez darba tiesisko attiecību nodibināšanas, tiek glabāti 4 mēnešus.
Ja, piesakoties darbā, vēlaties, lai Jūsu iesniegtais pieteikums ar dzīves aprakstu (Curriculum Vitae (CV) un/vai motivācijas vēstule) tiktu uzglabāts nolūkā izmantot turpmākā atlasē uz citām vakancēm , iesniedzot pieteikumu norādiet: “Piekrītu, ka mans pieteikums un dzīves apraksts, tam pievienotie citi dokumenti, tiek saglabāts EAB un var tikt izmantots turpmākā atlasē uz citām vakancēm 1 gadu.”

6.    Pakalpojumu lietošanas veicināšanai, reklamēšanai un izplatīšanai; jaunu preču un pakalpojumu attīstībai; preču un pakalpojumu uzlabošanai, klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem ar nolūku nodrošināt Ekoloģiskās arhitektūras biedrības zīmola vadību, mārketinga iekšējās un ārējās komunikācijas, korporatīvo pasākumu aktivitāšu, attiecību ar medijiem un reklāmas vadību, jaunu klientu, darbinieku piesaistes vadību, korporatīvās kultūras nodrošināšanu darba sasniegumu/panākumu publiskošanu, lojālas komandas veidošanu.

EAB realizēto projektu vai citu korporatīvo pasākumu publiska atspoguļošana iekšējos un ārējos komunikācijas kanālos ir EAB leģitīma interese. EAB nodrošina informācijas sniegšanu par pasākuma publisko formātu izziņojot pasākumu tā ielūgumos vai izvietojot attiecīgu paziņojumu pasākuma norises vietā. Personu aktīva rīcība (it īpaši, ja veiktas informēšanas darbības par pasākuma publisko formātu), kas izpaužas apmeklējot EAB korporatīvo pasākumu, ir uzskatāma par personas piekrišanu pasākuma atspoguļošanai (rakstveidā, foto, video) iekšējos un ārējos EAB informācijas kanālos, t.sk. EAB tīmekļa vietnē/-ēs un uzņēmuma sociālo tīklu kontos.

Datu subjekta foto/video un citas personas datu saturošas informācijas no EAB korporatīvajiem pasākumiem vai realizētajiem projektiem  publiskošana nevar būtiski ierobežot datu subjektu tiesības, jo tiek atainotas tikai un vienīgi saistībā ar datu subjektu profesionālu darbību  EAB.
šo datu apstrādes tiesiskais pamats:  Regulas 6.panta 1.daļas daļas a) punkts: datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem, kā arī f) punkts: EAB leģitīmās intereses – veikt darbības klientu noturēšanai, informēt sabiedrību par savu darbību u.c.
Publicētās Intervijas, viedokļi, foto/video attēli no korporatīvajiem pasākumiem, glabā patstāvīgi marketinga mērķiem nākotnē. Aptaujas, viedokļi (ja satur personas datus)– tiek glabāti līdz vienam gadam. Citi dati tiek glabāt atbilstoši nepieciešamībai.

7.    Videonovērošanai birojā/veikalā, ar nolūku EAB īpašuma un personu drošībai, zādzību un krāpniecisku darbību novēršanai EAB birojā un veikalos, noziedzīga nodarījuma fiksēšanai, iespējamo likumpārkāpēju identificēšanai.
šo datu apstrādes tiesiskais pamats: Regulas 6.panta 1.daļas f) punkts – EAB leģitīmo interešu ievērošanai – īpašuma un personu drošība, novērst krāpniecības, vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai, pakalpojumu sniegšanas efektivitāte. Videonovērošanas nolūks – īpašuma un personu drošība, atbilst sabiedrības kopīgai interesei kā  uzņēmuma leģitīmai  interesei un tādejādi tā ir būtiskāka par atsevišķa indivīda – datu subjekta tiesību ierobežojumu.
Videonovērošanas ierakstu dati tiek glabāti līdz 30 dienām. Ja dati iepriekš ir pieprasīti no kompetentām valsts vai pašvaldību institūcijām vai ir konstatēti drošības pārkāpumi, datus uzglabā pēc nepieciešamības.

8.    mājas lapas www.koksne.org funkcionalitātes nodrošināšanai, sīkdatņu apstrāde, sociālo tīklu apmeklējumu vēstures analīze, ar nolūku uzlabot vietnes funkcionalitāti, uzlabot mājas lapas satura kvalitāti un pielāgotu vietni  lietotāju vajadzībām.

šo datu apstrādes tiesiskais pamats ir pārziņa leģitīmās intereses un/vai Jūsu piekrišana (Regulas 6. panta 1. punkta a un f apakšpunkti). Sīkāk skatieties sadaļā Sīkdatņu izmantošanas noteikumi.

9.    Komerciālo paziņojumu izsūtīšanai, ar nolūku informēt Jūs par mūsu pakalpojumiem, precēm un īpašajām akcijām,
šo datu apstrādes tiesiskais pamats:  Regulas 6.panta 1.daļas daļas a) punkts: datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem. Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:
•    nosūtot e-pastu uz adresi info@koksne.org;
•    izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.
EAB pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums atsaukt piekrišanu komerciāliem paziņojumiem.

10.    Citiem specifiskiem nolūkiem, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad sniedz attiecīgus datus EAB.

Kādā veidā mēs saņemam Jūsu personas datus un kādēļ Jums ir jāsniedz savi personas dati
Personas datu mēs saņemam no Jums  tieši, veicot preces/ pakalpojuma iegādi veikalā / EAB Serviss vai EAB tīmekļa vietnēs, kā arī, kad apmeklējat mūs juridiskajā adresē veikalā/ EAB Serviss ar videonovērošanas kameru veiktie ieraksti un tīmekļa vietnes un  aplikāciju sīkdatnes, sarakstē utml.
Datu sniegšana ir nepieciešama, lai mēs spētu Jums nodrošināt atbilstošu, kvalitatīvu pakalpojumu un lai izpildītu uz mums attiecināmus tiesību aktos noteiktus juridiskus pienākumus. Noteiktos gadījumos informācijas nesaņemšana var apgrūtināt vai padarīt neiespējamu pakalpojumu sniegšanu.

Personas datu saņēmēji.
EAB neizpauž trešajām personām personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros, zvērinātam revidentam);
 • saskaņā ar personas, kuras dati tiek nodoti, skaidru un nepārprotamu piekrišanu – lūgumu:
  • preču piegādes gadījumos atbilstošu Jūsu izvēlei Kurjera pakalpojumu kompānijai;
  • Jūsu izvēlētajai līzinga kompānijai par iespējamo patēriņa kredīta nodrošinājumu, kas nepieciešams, lai samaksātu par precēm ar atlikto maksājumu, lai nodrošinātu kreditēšanas līguma noslēgšanu starp Jums un kredīta devēju, lai Jūs iegādātos preci EAB daļēji vai pilnībā izmantojot kreditēšanās iespēju. Uzreiz pēc personas datu nodošanas Jūsu izvēlētajai kreditēšanas kompānijai, EAB ievāktos datus dzēš.
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām institūcijām, vai pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā.
 • EAB likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi  EAB likumīgās intereses.
  EAB var saviem sadarbības partneriem (apstrādātājiem) noteiktu darbību veikšanai nodot personas datus tādā apmērā, kādā tas nepieciešams konkrēto uzdevumu izpildei. EAB sadarbības partneri sniedz garantijas, kas nodrošina personas datu apstrādi un aizsardzību saskaņā ar EAB prasībām.

EAB nenodod personu datus uz trešajām valstīm (tas ir, uz valstīm ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas), ja vien tas nav tieši saistīts ar pakalpojumu sniegšanu trešajā valstī. Ja pakalpojuma sniegšana prasa personas datu nodošanu uz trešo valsti, tad EAB nodrošina tiesību aktos noteikto drošības garantiju saņemšanu un tiesisko pamatu datu nodošanai.

Jūsu personas dati netiek izmantoti automatizētu lēmumu pieņemšanā.

Tiesības piekļūt saviem personas datiem
Jums ir tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem pieprasīt  piekļuvi Jūsu personas datiem, veikt to labošanu, pieprasīt dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Jums, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz  EAB likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no pienākumiem, kas ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt:

 • rakstveida formā klātienē EAB juridiskajā adresē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • elektroniskā pasta veidā (nosūtot e-pastu uz šajā dokumentā norādītajiem adresātiem), parakstot pieprasījumu ar drošu elektronisko parakstu.

EAB nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem, un sniedz informāciju, ko var apkopot par saprātīgiem līdzekļiem. Personas iebildumu gadījumā EAB veic nepieciešamās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Jums ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

Kā Jūs sniedziet piekrišanu Jūsu datu apstrādei un kā šo piekrišanu atsaukt
Personas sniedz savu piekrišanu  personas datu apstrādei rakstiski, mutiski vai ar noteiktu konkrētu savu brīvu un informētu rīcību.
Personu aktīva rīcība, kas izpaužas apmeklējot EAB korporatīvos pasākumus, ir uzskatāma par datu subjektu piekrišanu attiecīgā pasākuma publiskajam formātam (jo īpaši, ja veiktas informēšanas darbības, piemēram, izziņojot ielūgumos un izvietojot paziņojumus pasākuma norises vietā par pasākuma publisko formātu) un ietver personas piekrišanu foto un video publiskošanai no attiecīgā pasākuma norises vietas EAB iekšējos un arējos komunikācijas kanālos.
Personai ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu paziņojot par to elektroniski uz e-pastu. Tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam, turpmāk netiks veikta. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Citi noteikumi
Capital mājaslapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko EAB nenes atbildību.

EAB Privātuma politikā periodiski var tikt veikti grozījumi, publiskojot tās aktuālo versiju EAB mājaslapā. Jums vienmēr ir pieejama aktuālākā privātuma politika.

© 2023 KOKSNE.ORG